O Projekcie

Tytuł

Czas na zmiany

Program

POKL

Działanie

8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorców w regionie

Poddziałanie

8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych modernizacyjnych w regionie

Cele

Cel główny: ustanowienie efektywnych mechanizmów planowania i zarządzania zmianą gospodarczą w Małopolsce do 31.10.2012r.

Cele szczegółowe:

 1. Powstanie 5 Partnerstw, które pozwolą na efektywne planowanie i zarządzanie zmianą gospodarczą;
 2. Zwiększenie wiedzy o trendach rozwojowych u Beneficjentów Ostatecznych;
 3. Poprawa umiejętności uczestników subregionów Małopolski do planowania i zarządzania zmianą gospodarczą;
 4. Włączenie 125 lokalnych partnerów do tworzenia efektywnych Partnerstw, których założenia opierać się będą na 5 strategiach zmiany gospodarczej dla subregionów

Opis

W oparciu o szereg opracowań i badań własnych stwierdzono, że doświadczenia związane ze współpraca partnerska na styku JST, uczelnie wyższe oraz przedsiębiorcy są niewielkie. Międzysektorowa współpraca partnerska związana z rozwojem gospodarczym ograniczają się do Porozumień na rzecz zatrudnienia.

Zadanie jakie projektodawcy postawili przed sobą to doprowadzenie do stworzenia płaszczyzny dla dialogu pomiędzy biznesem, JST, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. Podstawowym narzędziem będzie 5 partnerstw, mających być jednym z efektów projektu. To one będą stanowiły podstawę dla budowy strategii rozwoju w pięciu subregionach Małopolski, wyodrębnionych w oparciu o odrębne badania.

Partnerzy

PwC sp. z o.o.

Beneficjenci

Pracownicy:

 1. Samorządów gospodarczych i zawodowych;
 2. Jednostek Samorządu Terytorialnego;
 3. Instytucji rynku pracy;
 4. Organizacji pracodawców;
 5. Związków zawodowych;
 6. NGO działających w obszarze gospodarki i rynku

Oraz:

 1. Przedsiębiorcy;
 2. Przedstawiciele społeczności lokalnej.

Łączna liczba beneficjentów ostatecznych – 125 os.

Główne wydarzenia

Start projektu – kwiecień 2011

Analiza potencjału zmian województwa małopolskiego – badania wśród grupy docelowej

Rekrutacja uczestników

Uruchomienie lokalnych biur w 5 subregionach Małopolski

Seminaria rekrutacyjne

Szkolenia z zakresu budowania partnerstw

Doradztwo z zakresu tworzenia strategii

Podpisanie porozumień partnerskich

Seminaria tematyczne, po 3 w każdym z subregionów

Spotkania robocze ws. wypracowania strategii

Doradztwo tematyczne i strategiczne

Konsultacje społeczne strategii metodą CAWI

Seminaria zatwierdzające strategie w subregionach

Opracowanie planów operacyjnych i fiszek projektów

Seminarium Operacyjne, Zakończenie projektu – październik 2012