9 grudnia 2011

ZAPROSZENIE 

Szanowni Państwo !

W  związku z realizacją projektu „Czas  na  zmiany”  współfinansowanego ze środków UE
w ramach  programu  POKL  2007-2013 mamy zaszczyt zaprosić Państwa na  spotkanie związane z wypracowaniem partnerstw subregionalnych, które odbędzie się

w dniu 9 grudnia 2011 r.

Miejsce: PARK I INKUBATOR LIFESCIENCE, ul. Bobrzyńskiego 14

 

Program spotkania:

 1. Prezentacja celów i stanu zaawansowania projektu, przegląd korzyści dla uczestnik z udziału w projekcie i zaangażowania w partnerstwo (sied partnerskiej współpracy w subregionie.
 2. Przegląd zaangażowanych partnerów z obszaru subregionu.
 3. Przegląd wyzwań dotyczących prognozowania i zarządzania zmianą gospodarczą.

 

„W zarządzaniu zmianami chodzi o przewodzenie im”

(Shona Brown)

 

 „CZAS NA ZMIANY”

Są częścią rzeczywistości i krokiem w przyszłość,  są dynamiczne,  często niewygodne, ale….. są  również nieuchronne: zmiany.

„Czas na zmiany” to nie tylko tytuł projektu ale przede wszystkim  apel: przygotujmy się i nie bądźmy jedynie gotowi  do zmian, ale bąmy ich twórcami.

Jeżeli chcą być Państwo współuczestnikami i autorami strategii zmian dla swojego regionu , zbudować  realne partnerstwa, które staną się lokomotywą rozwoju   oraz mieć wpływ i kontrolę nad zachodzącymi zmianami gospodarczo – społecznymi  to właśnie „Czas na zmiany” daje taką szansę.

O PROJEKCIE

CELE

Projekt „Czas na zmiany”  zakłada stworzenie narzędzi i możliwości dla skutecznego dialogu pomiędzy biznesem, JST, uczelniami oraz instytucjami otoczenia biznesu. W tym celu planowane jest stworzenie 5 partnerstw na terenie województwa małopolskiego, które w zamierzeniu staną się wzorcowymi przykładami dla dalszych inicjatyw. Na potrzeby projektu powstanie niezależny podział woj. Małopolskiego na subregiony wynikający z realizowanych na potrzeby projektu badań. . Wybór grupy osób i instytucji tworzących partnerstwa nie jest przypadkowy i łączy ze sobą przedstawicieli wszystkich mających realny wpływ na otaczającą nas rzeczywistość. Dzięki temu partnerstwa takie mają ogromną szansę na dodatkowe przygotowanie Małopolski do łatwiejszego przystosowywania się jej elementów do zachodzących zmian gospodarczych.

Chcemy wydobyć z każdego partnerstwa, to co najlepsze zachowując przy tym specyfikę oraz charakter danego regionu.

ZADANIA PARTNERSTW

Każde z pięciu partnerstw ma za zadanie przygotowanie strategii rozwoju swojego subregionu. Będzie ona produktem ściśle związanym z danym obszarem i pozwolą na znacznie precyzyjniejsze przygotowanie i reagowanie na zachodzące zmiany.

Partnerstwa otrzymają wsparcie w postaci szkoleń,  porad  eksperckich,  pomoc  w  organizacji spotkań, pomoc w tworzeniu strategii rozwoju dla subregionu.

KORZYŚCI

 1. Możliwość czynnego uczestniczenia w rozwoju swojego regionu
 2. Realny wpływ na przyszłość
 3. Współudział w zmianach gospodarczo – społecznych województwa Małopolskiego
 4. Możliwość przygotowania fiszek projektowych odzwierciedlających potrzeby subregionów gotowych do realizacji w nowym okresie programowania 2014 – 2020
 5. Możliwość wpisania projektów na listę indykatywną MRPO 
 6. Bycie jednymi z pierwszych przygotowanych do zarządzania zmianą gospodarczą
 7. Otrzymanie bezpłatnego pakietu szkoleń, doradztwa i pomocy ekspertów z całej Polski w tworzeniu strategii
 8. Pomoc przy badaniu zamian, jakie zachodzą w danym subregionie
 9. Możliwość realizacji zamierzonych w strategii celów i projektów 
 10. Budowanie partnerstw, współpraca między sektorowa 
 11.  

”Upoważnione do tego zespoły mogą powiedzieć „nie” obowiązującemu status quo”

                                                                                                      (Kenneth Blanchard)

Projekt realizowany jest przez Eurokreator s.c. Rafał Kunaszyk, Anna Kunaszyk w partnerstwie z PwC sp. z o.o. (PricewaterhouseCoopers) – wiodąca, globalna organizacja świadcząca profesjonalne usługi doradcze.